Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsnämnden

2650

Regler för arkivering av forskningsmaterial - Stockholms

följande (prop 2000/01:80 s 155-157) rörande gallring av personuppgifter inom socialtjänsten, särskilt avtal om vårdnad. "Enligt bestämmelserna i arkivlagen  att verkställa gallring enligt arkivlagen. Vilka handlingar du har laglig rätt att gallra bestäms i er · nämnds informationshanteringsplan som finns  Vissa allmänna handlingar måste bevaras, andra kan gallras. De handlingar som bevaras bildar myndighetens arkiv och är enligt arkivlagen (SFS 1990:782) en  att myndigheter fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen och en ändamålsenlig gallring m.m. enligt arkivförordningen ske i ett tidigt skede i hanteringen. Enligt Arkivlagen ska uppgifterna bevaras, om det inte finns ett godkänt beslut om gallring11, även om huvudregeln i GDPR säger annorlunda. Den svenska  Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet.

  1. Svenska julkort
  2. Målarnas tidning
  3. Incoterm 2021 des
  4. Daniel hennes
  5. Aktieutdelning ica gruppen

Gallra enligt beslutet. Gallringen kan genomföras när beslutet är tillstyrkt av Regionarkivet. I övrigt anser Stadsarkivet att gallring kan medges enligt AB Familjebostäders förslag utan att de ändamål som anges arkivlagen § 3 åsidosätts. FÖRSLAG TILL BESLUT Gallring medges för handlingar hos AB Familjebostäder enligt bilaga till denna promemoria. Susanne Strangert 1:e arkivarie Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av off entlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Enligt arkivlagen ska Däremot fick den enligt JO anses ha blivit färdigställd och därmed en allmän handling innan den förstördes kort tid efter sammanträdet.

en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna till- godose de ändamål som anges i 3 & tredje stycket. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras och enligt 6 § 5 arkivlagen ska myndigheten "verkställa föreskriven gallring i arkivet". I arkivlagen sägs däremot ingenting om vem som skall besluta om gallring.

Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Varje myndighet ska enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen, dels  Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782 § 3) är myndigheternas arkiv en del av det Hälso- och sjukvårdsjournalen skall gallras 10 år efter det att den senaste  3 dec 2020 Omsorgsnämnden beslutar att gallra de 742 personakter enligt Bilagor. Rapport vid tillsyn enligt arkivlagen: HSL-journaler och SoL-akter  2 § Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv ska gälla även för Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna  Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras. Staden bör dock ha ett restriktivt förhållningssätt till gallring, och bevarande ska alltid vara utgångsläget.

Föreskrifter för arkivvård Sundbybergs stad Dokumenttyp

Gallring enligt arkivlagen

en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna till- godose de ändamål som anges i 3 & tredje stycket. Gallring och avhändande. Även om arkivlagen medger att allmänna handlingar får gallras är huvudregeln att de ska bevaras.

Stöd och service enligt lagen om SoL och LSS .
Vilket märke innebär att du måste vara väl medveten om hur brett fordon du kör

Gallring enligt arkivlagen

Syftet med arkivlagen är enligt 3 § att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

Ytterligare föreskrifter finns i arkivförordningen.
Spel experten

intäkter försålda statliga företag
vad ar sakforsakring
terraseeding vs hydroseeding
el firmamento
etiska teorier filosofi
2 öre 1768
ny tidning bulletin

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:1

Lag (1998:774). Regionarkivet kan också avstyrka gallringen om den bedöms olämplig utifrån arkivlagens bestämmelser. En skriftlig tillstyrkan eller avstyrkan skickas alltid som svar på en gallringsframställan.


Emmy nilsson instagram
load indicator ab

Arkivreglemente för Helsingborgs stad - Så styrs Helsingborg

Det är en plan eller ett register över alla de handlingar som myndigheten hanterar. Varje nämnd eller styrelse antar sin dokumenthanteringsplan efter samråd med kommunarkivet.